ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

July 7, 2018

เพื่อให้ได้มาซึ่งความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการเลือกผู้รับสัมปทานสมาคมฯ ได้เสนอให้ทอท. เปิดเผยรายชื่อที่ปรึกษาในกรณีที่ได้รับสัมปทานพื้นที่ปลอดอากรและเชิงพาณิชย์ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและประกาศกำหนดเวลาอย่างเป็นทางการและชัดเจนในการเลือกผู้รับสัมปทาน เพื่อป้องกันความบิดเบือนในการได้รับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทอท.

นอกจากนี้ควรมีคำเชิญให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ความเห็นเกี่ยวกับการประกาศของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเพื่อให้ทอท. สามารถพิจารณาข้อมูลที่ครบถ้วนครอบคลุมทุกพื้นที่ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทอท. ผู้ใช้สนามบินนานาชาติและประเทศ

No Comments

Comments are closed.